Kadry i płace

1.Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników
- prowadzenie akt osobowych,
- przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne),
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników,
- prowadzenie ewidencji czasu pracy,
- sporządzanie harmonogramów czasu pracy,
- sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),

2.Dokumentacja i ewidencja związana z umowami o pracę
- sporządzenie listy płac,
- prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
- sporządzanie deklaracji podatkowych,

3.Dokumentacja umów-zleceń i umów o dzieło
- prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców,
- przygotowywanie umów zleceń / o dzieło,
- sporządzenie listy płac umów-zleceń / o dzieło,
- sporządzenie deklaracji podatkowych,

4.Prowadzenie dokumentacji ZUS
- sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
- sporządzanie deklaracji ZUS
- prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
- przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
- wszelkie dokumenty do ZUS przekazujemy drogą elektroniczną z wykorzystaniem własnego podpisu elektronicznego