KPiR

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
- księgowanie zdarzeń gospodarczych w KPiR,
- prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- prowadzenie ewidencji wyposażenia,
- sporządzanie deklaracji podatkowych,
- sporządzenie sprawozdania rocznego,
- przygotowywanie bilansów,
- reprezentowanie Klienta przed US i ZUS,