Usługi

Świadczymy pełny zakres usług z zakresu księgowości rachunkowej oraz finansowej. Rozliczamy firmy bez względu na formę działalności. Nowoczesne podejście do zagadnień księgowości pozwala nam na bardzo indywidualne traktowanie każdego z naszych Klientów, dzięki czemu stają się bardziej konkurencyjni na rynku. Obsługujemy również firmy rozliczające się przy pomocy uproszczonych metod księgowości: Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Karta Podatkowa.

Oferujemy:

-   Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
-   Prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów
-   Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
-   Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
-   Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
-   Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
-   Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS
-   Rozliczenia opłat za usługi
-   Wnioski kredytowe
-   Przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont
-   Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
-   Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
-   Sprawozdawczość PFRON